Yoruba

Akọjọpo ìmọràn fún ìtọjú olòyún ati àwọn Abiyamọ

Mo àwọn koko miran ti o ṣe pataki ati ona ti odara fun ìtọjú olòyún ati àwọn Abiyamọ

section-1

Olòyún

Akọjọpo ìmọràn fún ìtọjú olòyún. Ohun ti o nilati mo nigba ti o ba lòyún

section-3

Omọ ọmú

Akọjọpo ìmọràn fún ìtọjú àwọn Abiyamọ. Ohun ti o nilati mo nigba ti o ba bi mo.

section-2

Omọ wẹrẹ

Akọjọpo ìmọràn fún ìtọjú ọmọ wẹrẹ

GET THE latest from mamalette in your inbox